• Christian Galle-Hellwig (DMtG-zert.)

  • Franziska Knabben (DMtG-zert.)

  • Monika Hoog Antink (DMtG-zert.)

  • Yuka Kikat (DMtG-zert.)

  • Astrid Güting (DMtG zert.)

  • Frank Hiesler (DMtG-zert.)

  • Judith Sonntag (DMtG-zert.)

  • Prof. Dr. Jan Sonntag (DMtG-zert.)

  • Dörte Lange (DMtG-zert.)

  • Madeleine Serowy (DMtG-zert.)